Kasy fiskalne Cieszyn

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania.

1. Co oznacza fiskalizacja?

Fiskalizacja wykonywana jest przez serwisanta autoryzowanego przez producenta. Wykonywana jest po zakupie kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej przez Klienta. Polega na trwałym zapisie numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego oraz zmianie trybu pamięci fiskalnej kasy z trybu szkoleniowego na fiskalny. Od tego momentu kasa rejestruje każdą wykonaną na niej sprzedaż w pamięci fiskalnej.

2. Czy w przypadku usterki kasy fiskalnej można dalej prowadzić sprzedaż?

Po fiskalizacji kasy i rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej nie można już prowadzić sprzedaży poza kasą. Każda sprzedaż na rzecz osób indywidualnych musi być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Jeżeli ulegnie ona awarii sprzedaż można prowadzić przy użyciu kasy rezerwowej. W przypadku, braku kasy rezerwowej należy zaprzestać sprzedaży towarów i usług.

3. Ile raportów dobowych można wykonać jednego dnia?

Każda kasa ma ograniczoną ilość raportów dobowych (ok. 2 000) i z tego względu zalecane jest wykonanie tylko jednego raportu każdego dnia. Jednak technicznie istnieje możliwość wydrukowania dowolnej ilości paragonów.

4. Co zrobić jeśli zapomnę wydrukować raport dobowy poprzedniego dnia?

Można wykonać raport dobowy dnia następnego przed rozpoczęciem sprzedaży.

5. Przez jaki minimalny okres czasu należy przechowywać kopie paragonów?

Okres przechowywania kopii paragonów lub karty kopii elektronicznej wynosi 5 lat.

6. Pojawia się komunikat, że data/godzina na kasie fiskalnej jest niepoprawna. Co zrobić?

Komunikat taki wyświetlany jest najczęściej przy zmianie czasu z zimowego na letni i odwrotnie.
Należy w menu kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej ustawić poprawną datę. Należy pamiętać, że aby można było to zrobić należy wykonać wcześniej raport dobowy. Dodatkowo zmiana jednorazowo możliwa jest tylko w obrębie 59 minut.

7. Czy można otrzymać zwrot za zakup kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej?

Tak, można otrzymać zwrot za zakup kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej w przypadku gdy jest to pierwszy zakup urządzenia na dany NIP. Zwrot dotyczy pierwszego zakupu niezależnie od ilości zakupionych urządzeń.

8. Co zrobić aby otrzymać zwrot?

Należy spełnić kilka warunków:

- być właścicielem zakupionej kasy
- zgłosić do Urzędu Skarbowego zamiar rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Należy podać ilość i miejsce instalacji kas.  Zgłoszenie należy złożyć co najmniej jeden dzień przed fiskalizacją zakupionego urządzenia.
- rozpocząć rejestrację za pomocą kasy fiskalnej w terminie
- posiadać dowód wpłaty całej należności za zakup urządzenia fiskalnego
- w ciągu 7 dni od fiskalizacji zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego
- prowadzić sprzedaż przy pomocy zakupionego urządzenia przez przynajmniej 3 lata. W przypadku zaprzestania sprzedaży przed upływem 3 lat otrzymana ulgę należy zwrócić.
- przeprowadzać wymagane ustawowo przeglądy fiskalne
- użytkować kasę zgodnie z przepisami

9. Czy można otrzymać zwrot za zakup kasy w drodze leasingu, dzierżawy, użyczenia lub odkupienia?

Nie. W przypadku zakupu kasy w formie leasingu, dzierżawy, użyczenia lub odkupienia nie można ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na zakup urządzenia.

10. Ile wynosi ulga?

Urząd Skarbowy zwraca 90% ceny zakupu urządzeń fiskalnych netto, nie więcej niż 700,00zł.

11. Czy możliwy jest zwrot za każdy zakup kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej?

Nie, zwrot możliwy jest tylko za pierwszy zakup. Musi być on też zgodny z zadeklarowaną w zawiadomieniu do Urzędu Skarbowego ilością urządzeń.
Nie można otrzymać zwrotu w przypadku:
- dokupowania urządzenia, np. do nowego sklepu
- wymiany urządzenia po awarii, której nie można usunąć
- dokupienia kasy rezerwowej, jeśli nie była zgłoszona w zawiadomieniu do Urzędu Skarbowego

12. Czy i kiedy może zaistnieć konieczność zwrotu otrzymanej ulgi?

Zwrot ulgi jest wymagany w przypadku:
- zaprzestania działalności w ciągu 3 lat od zakupu urządzenia
- nie wykonania w terminie obowiązkowego przeglądu urządzenia

13. Czy prowadzenie sprzedaży sezonowej (średnio 3-4 miesiące w roku) uniemożliwia otrzymanie ulgi?

Nie. Sprzedaż sezonowa traktowana jest na takich samych zasadach jak sprzedaż całoroczna. Dotyczy to zarówno ulgi jak i konieczności wykonywania przeglądów okresowych. Bez względu na to czy kasa będzie używana 2 miesiące w roku, czy 6 miesięcy przegląd należy wykonać min co 24 miesiące a w przypadku, gdy karta z kopią elektroniczna jest jeszcze na gwarancji- co 12 miesięcy.

14. Co jaki okres czasu należy dokonać ustawowego obowiązkowego przeglądu technicznego?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 obowiązkowego ustawowego przeglądu technicznego dokonuje się nie rzadziej niż co 24 miesiące. Najczęściej raport wykonuje się co 12 lub 24 miesiące.

15. Jaki jest okres gwarancji na pamięć fiskalną?

Gwarancja na pamięć fiskalną wynosi maksymalnie 5 lat, jednak aby gwarancja została zachowana należy dokonywać okresowych przeglądów co 12 miesięcy.

16. Czy możliwe jest zapełnienie pamięci fiskalnej?

Po zapełnieniu pamięci fiskalnej można wymienić moduł pamięci fiskalnej w dotychczas używanym urządzeniu lub zakupić nowe urządzenie.
Pamięć fiskalną można wymienić bez względu na to kiedy został dokonany zakup kasy.

17. Co zrobić w sytuacji, gdy książka serwisowa została skradziona/zagubiona?

W przypadku stwierdzenia fakt zagubienia/kradzieży książki serwisowej kasy należy niezwłocznie powiadomić o tym Urząd Skarbowy. Kopię powiadomienia należy przekazać do serwisu z prośbą o wydanie duplikatu książki serwisowej urządzenia fiskalnego.

18. Czy można prowadzić sprzedaż na odzyskanej po kradzieży kasie fiskalnej?

Przed ponownym uruchomieniem sprzedaży na odzyskanej kasie należy poddać ją obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez serwis, w którym kasa została zakupiona.
Zarówno kradzież jak i odzyskanie należy zgłosić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

19. Czy rezerwowa kasa fiskalna lub drukarka fiskalna jest wymagana?

Nie jest wymagane posiadanie urządzenia rezerwowego. Jednak należy rozpatrzyć jego zakup ponieważ, w przypadku awarii głównego urządzenia i braku urządzenia rezerwowego, nie można prowadzić sprzedaży.

20. Co zrobić w przypadku awarii jednego z wielu posiadanych urządzeń?

Awaria jednego z posiadanych urządzeń nie powoduje konieczności zaprzestania sprzedaży na pozostałych urządzeniach. Niezależnie od tego czy urządzenia znajdują się w jednej czy w różnych lokalizacjach.

21. Czy można użytkowaną kasę zmienić w kasę rezerwową?

Jeśli jedna z używanych kas przestaje być potrzebna można zmienić jej status na "rezerwowa". W takim przypadku należy powiadomić o tym fakcie Urząd Skarbowy.

22. Ile kas fiskalnych rezerwowych należy posiadać?

Nie każda zakupiona kasa musi posiadać swój odpowiednik w formie kasy rezerwowej.
Kasę taką przypisujemy do siedziby podatnika.
Po rejestracji, w razie potrzeby przenosimy ją w zastępstwo do lokalizacji na czas naprawy urządzenia, które uległo awarii.

23. Czy można odkupić urządzenie fiskalne i prowadzić na nim sprzedaż?

Możliwe jest odkupienie urządzenia fiskalnego jednak spełnione muszą być poniższe warunki:
- odkupienie kasy fiskalnej od producenta/autoryzowanego serwisu
- urządzenie musi posiadać aktualna homologację
- w urządzenia należy wymienić moduł fiskalny
- należy przeprowadzić pełny proces fiskalizacji danego urządzenia

24. Czy w przypadku posiadania kilku kas fiskalnych, zgłoszonych w różnych lokalizacjach, nagłówek wszystkich urządzeń powinien był taki sam?

Nie. Nagłówek powinien zawierać nazwę firmy lub imię i nazwisko właściciela w przypadku działalności jednoosobowej, adres siedziby oraz adres punktu sprzedaży (miejsca instalacji kasy). W przypadku np. handlu obwoźnego podajemy jedynie adres siedziby firmy bez adresu punktu sprzedaży.

25. Czy po zmianie numeru NIP (przy zmianie formy prawnej spółki) nadal mogę pracować na dotychczas używanym urządzeniu fiskalnym?

Nie zawsze. To zależy od tego czy posiadane urządzenie ma nową czy starą homologację.
Urządzenia zakupione przed 01.07.2001 posiadają starą homologację i nie można wymienić w nich modułu pamięci fiskalnej. A tym samym nie można dalej ich użytkować. Należy zakupić nowe urządzenie.
W kasach fiskalnych zakupionych po 01.07.2001, czyli posiadających nową homologację, możliwa jest wymiana modułu fiskalnego i dalszego użytkowania urządzenia. Oczywiście zawsze można też zakupić nowe urządzenie.

26. Co może skontrolować Urząd Skarbowy w kontroli urządzenia fiskalnego?

Urząd Skarbowy może skontrolować:
- książeczkę serwisową- zawsze musi być w miejscu gdzie prowadzona jest sprzedaż poprzez dane urządzenie
- wpis obowiązkowego przeglądu okresowego
- zaprogramowania kasy: nagłówka, nazwy towaru, przyporządkowania stawek VAT
- stan techniczny kasy
- stan plomb
- prawidłowość obsługi Klienta (wydawanie paragonów, zwroty i reklamacje)
- wydruki dobowych raportów fiskalnych
- numerów: fabrycznego oraz unikatowego ewidencyjnego. Ten drugi należy, po nadaniu go przez Urząd Skarbowy, trwale umieścić w widocznym miejscu na obudowie urządzenia fiskalnego

27. Jak postępować z urządzeniem fiskalnym po likwidacji działalności gospodarczej?

To zależy tylko i wyłącznie od właściwego Urzędu Skarbowego.
Niektóre urzędy wymagają tylko pisemnego zawiadomienia o zawieszeniu działalności.
Natomiast w przypadku gdy Urząd Skarbowy wymaga wykonania przeprowadzenia odczytu to należy:
- w Urzędzie Skarbowym zgłosić chęć likwidacji urządzenia fiskalnego
- ustalić termin odczytu pamięci fiskalnej, miejsce, dzień i godzinę
- poinformować serwis obsługujący dane urządzenie o miejscu i terminie odczytu pamięci fiskalnej
- w ustalonym terminie dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej- pracownik Urzędu Skarbowego przygotuje protokół, który jest ostatecznym dowodem likwidacji urządzenia fiskalnego.

Odczyt z pamięci fiskalnej odbywa się w obecności użytkownika, serwisanta oraz urzędnika Urzędu Skarbowego.

28. Co zrobić z urządzeniem fiskalnym po likwidacji działalności oraz po przeprowadzonym odczycie z modułu pamięci fiskalnej?

Urządzenie należy przekazać do serwisu/importera/producenta urządzenia w celu demontażu modułu fiskalnego.
Serwis/importer/producent przechowuje taki moduł przez okres 3 miesięcy a po tym okresie komisyjnie niszczy.

29. Czy zmiana adresu siedziby firmy wymaga zmian w urządzeniu fiskalnym?

Jeśli zmianie ulega adres siedziby firmy (lub też jej forma prawna ale bez zmiany nr NIP) a sprzedaż zgłoszona i prowadzona jest pod adresem, który pozostaje bez zmian, w takim wypadku wystarczy aktualizacja adresu siedziby firmy w nagłówku kasy. Zmianę taka można wykonać samodzielnie lub zlecić jej wykonanie serwisowi, w którym dokonano zakupu kasy.
Jeśli zmianie ulega adres instalacji urządzenia, dodatkowo, poza modyfikacją nagłówka, taką zmianę należy zgłosić w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.

30. O czym należy pamiętać przy zmianie adresu instalacji kasy fiskalnej (adresu, pod którym jest zgłoszona sprzedaż)?

Należy zgłosić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zmianę miejsca sprzedaży.
W niektórych Urzędach wymagane jest również wykonanie dodatkowego odczytu z pamięci fiskalnej.

31. O czym należy pamiętać prowadząc sprzedaż poprzez urządzenia fiskalne?

Należy pamiętać o:
- zawsze należy wydać paragon Klientowi dokonującego zakupu
- na koniec dnia sprzedaży należy wydrukować raport dobowy fiskalny- raport taki najpóźniej można wykonać w kolejnym dniu przed rozpoczęciem sprzedaży
- w pierwszym roboczym dniu danego miesiąca należy wykonać raport za miesiąc poprzedni
- przez wymagany ustawą okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego należy przechowywać w odpowiednich warunkach raporty i kopie paragonów
- systematyczne wykonywanie obowiązkowego przeglądu okresowego

32. W jakich warunkach należy przechowywać kopie paragonów?

Kopie paragonów należy przechowywać w miejscu suchym, zaciemnionym, w temperaturze pokojowej.

33. Jaki jest wymagany minimalny okres przechowywania kopii paragonów?

Okres przechowywania paragonów wynosi, podobnie jak wszystkich dokumentów księgowych, 5 lat od zakończenia roku podatkowego, którego dokumenty dotyczą.

34. Czy i gdzie muszę umieścić na kasie fiskalnej numer ewidencyjny nadany przez Urząd Skarbowy?

Tak. Musi być on umieszczony w widocznym miejscu np. trwałym pisakiem.

35. Kto może przeprowadzić przegląd kasy fiskalnej?

Przegląd oraz wszelkie prace przy kasie fiskalnej (czy to planowane przeglądy czy awarie) może wykonać Producent lub autoryzowany serwis, ale tylko i wyłącznie ten, w którym kasa została zakupiona.

36. Czy możliwe jest przeniesienie usługi serwisowej do innego usługodawcy?

Przeniesienie obsługi kasy do innego serwisu wymaga pisemnej zgody producenta kasy- nie jest to rozwiązanie preferowane ani stosowane.
W przypadku gdy dotychczasowy serwis zaprzestał prowadzenia działalności dużo łatwiejsze jest przeniesienie serwisu do innego punktu, jednak również wymagana jest zgoda producenta kas.
Aby przenieść serwis konieczne jest spisanie wniosku o przejęcie serwisu. Wniosek taki spisuje Klient, który zakupił kasę oraz wybrany, nowy punkt serwisowy.

37. Czy przeniesienie serwisu kasy fiskalnej do nowego punktu jest płatne?

Jeśli przeniesienie serwisu wynika z zaprzestania świadczenia usług przez dotychczasową firmę lub zmiany przez nią profilu działalności koszty nie są naliczane.
W przypadku zmiany serwisu z powodu "nie najlepszej współpracy" producent może naliczyć koszta przeniesienia serwisu. Zazwyczaj 100,00-200,00 netto.

38. Czy przeniesienie serwisu do innego punktu należy zgłosić do Urzędu Skarbowego?

Nie. Do Urzędu Skarbowego zmianę serwisu zgłasza producent bądź importer wydający decyzję o zmianie serwisu.

39. Jaki jest według przepisów maksymalny czas reakcji serwisu?

Maksymalny czas reakcji serwisu wynosi do 48 godzin.

40. Kto może wymienić moduł fiskalny (w przypadku awarii)?

Moduł fiskalny może wymienić tylko Producent lub autoryzowany serwis, w którym dokonano zakupu kasy fiskalnej.

41. Co zrobić gdy drukarka nie pozwala na wykonanie raportu miesięcznego?

Raportu miesięcznego nie można wykonać przez zakończeniem miesiąca, którego dotyczy. Raport za marzec drukujemy w kwietniu, za kwiecień w maju.

42. Klient zrezygnował z zakupu. Jak uwzględnić to na urządzeniu fiskalnym?

To zależy czy Klient zrezygnował z zakupu przed zakończeniem sprzedaży czy po finalizacji zakupu (wydrukowaniu pełnego paragonu).
Jeśli paragon nie jest jeszcze "zamknięty" można wycofać wybraną, dowolną pozycję (zrobić storno) lub anulować cały paragon.
Jeśli Klient rezygnuje z zakupu po zakończeniu sprzedaży i wydrukowaniu paragonu urządzenia fiskalne nie pozwalają na korekty.
W przypadku gdy akceptujemy rezygnację Klienta możemy wymienić mu towar na inny, wolny od wad w przypadku gdy rezygnacja jest reklamacją. Jeśli Klient rezygnuje całkowicie z zakupu i konieczny jest zwrot gotówki należy przygotować dokument protokół zwrotu, w którym podajemy dane sprzedawcy, kupującego, towar, którego dotyczy zwrot, przyczynę zwrotu oraz wartość zwracanego towaru.
Do tego dokumentu załączamy oryginał paragonu i takie dokumenty uwzględniamy w rozliczeniach.

43. Czy można na prośbę Klienta wystawić fakturę na towar, na który wcześniej otrzymał on paragon?

Sprzedawca prowadzący sprzedaż przez urządzenia fiskalne jest zobowiązany do wystawienia faktury na każda prośbę Klienta pod warunkiem otrzymania zwrotnie oryginały paragonu, który należy podpiąć do kopii faktury.

44. Czy sprzedaż napojów alkoholowych mogę prowadzić na tej samej kasie co pozostałą sprzedaż?

Tak. Można prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych na kasie, na której prowadzona jest pozostała sprzedaż.

45. Czy drukarka fiskalna może pracować jako drukarka sieciowa?

Nie. Drukarka fiskalna nie może pracować jako drukarka sieciowa. W przypadku gdy sprzedawca posiada dwa stanowiska sprzedaży, dwa komputery, konieczne jest zakupienie drugiej drukarki fiskalnej. Każdy z komputerów musi obsługiwać "swoje" urządzenie.

 


Informacje przygotowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kas rejestrujących.Mimo wielokrotnego sprawdzenia i naszych najlepszych chęci nie możemy zagwarantować, iż przedstawiona oferta nie zawiera błędów.
Dlatego też, w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, oraz informujemy, iż przedstawiona oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC.
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2016
Projekt i wykonanie strony pozycjoner.net